نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.com.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer N/A
Renewal 70,00 TL
1 سال
.net
New Price 85,00 TL
1 سال
Transfer 85,00 TL
1 سال
Renewal 85,00 TL
1 سال
.org
New Price 85,00 TL
1 سال
Transfer 85,00 TL
1 سال
Renewal 85,00 TL
1 سال
.biz
New Price 95,00 TL
1 سال
Transfer 95,00 TL
1 سال
Renewal 95,00 TL
1 سال
.info
New Price 90,00 TL
1 سال
Transfer 90,00 TL
1 سال
Renewal 90,00 TL
1 سال
.me
New Price 130,00 TL
1 سال
Transfer 130,00 TL
1 سال
Renewal 130,00 TL
1 سال
.ws
New Price 190,00 TL
1 سال
Transfer 190,00 TL
1 سال
Renewal 190,00 TL
1 سال
.tv
New Price 240,00 TL
1 سال
Transfer 240,00 TL
1 سال
Renewal 240,00 TL
1 سال
.de
New Price 90,00 TL
1 سال
Transfer 90,00 TL
1 سال
Renewal 90,00 TL
1 سال
.eu
New Price 80,00 TL
1 سال
Transfer 80,00 TL
1 سال
Renewal 80,00 TL
1 سال
.net.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.info.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.av.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.dr.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.tel.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.kep.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.tv.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.k12.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.bg
New Price 999,00 TL
1 سال
Transfer N/A
Renewal 999,00 TL
1 سال
.web.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.gen.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.org.tr
New Price 70,00 TL
1 سال
Transfer 70,00 TL
1 سال
Renewal 70,00 TL
1 سال
.ro
New Price 130,00 TL
1 سال
Transfer 130,00 TL
1 سال
Renewal 130,00 TL
1 سال
.cn
New Price 150,00 TL
1 سال
Transfer 150,00 TL
1 سال
Renewal 150,00 TL
1 سال
.ru
New Price 140,00 TL
1 سال
Transfer 140,00 TL
1 سال
Renewal 140,00 TL
1 سال
.be
New Price 80,00 TL
1 سال
Transfer 80,00 TL
1 سال
Renewal 80,00 TL
1 سال
.co
New Price 250,00 TL
1 سال
Transfer 250,00 TL
1 سال
Renewal 250,00 TL
1 سال
.cz
New Price 120,00 TL
1 سال
Transfer 120,00 TL
1 سال
Renewal 120,00 TL
1 سال
.es
New Price 80,00 TL
1 سال
Transfer 80,00 TL
1 سال
Renewal 80,00 TL
1 سال
.fr
New Price 90,00 TL
1 سال
Transfer 90,00 TL
1 سال
Renewal 90,00 TL
1 سال
.it
New Price 90,00 TL
1 سال
Transfer 90,00 TL
1 سال
Renewal 90,00 TL
1 سال
.media
New Price 230,00 TL
1 سال
Transfer 230,00 TL
1 سال
Renewal 230,00 TL
1 سال
.uk
New Price 75,00 TL
1 سال
Transfer 75,00 TL
1 سال
Renewal 75,00 TL
1 سال
.ae
New Price 320,00 TL
1 سال
Transfer 320,00 TL
1 سال
Renewal 320,00 TL
1 سال
.ca
New Price 75,00 TL
1 سال
Transfer 75,00 TL
1 سال
Renewal 75,00 TL
1 سال
.us
New Price 80,00 TL
1 سال
Transfer 80,00 TL
1 سال
Renewal 80,00 TL
1 سال

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه
0
domain(s) selected